วศ.บ. วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in Naval Architecture and Marine Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)

ชื่อย่อ

วศ.บ. (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)

ชื่อเต็ม

Bachelor of Engineering (Naval Architecture and Marine Engineering)

ชื่อย่อ

B.Eng. (Naval Architecture and Marine Engineering)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกร~เรือและเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. วิศวกรต่อเรือ
  2. วิศวกรนอกฝั่ง
  3. วิศวกรเครื่องกล/เครื่องกลเรือ
  4. วิศวกรควบคุมระบบ
  5. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  6. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
  7. นักวิจัย ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ และวิศวกรรมนอกฝั่ง
  8. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต

ที่ตาราง เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดู
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   13 หน่วยกิต
    1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
    1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 115 หน่วยกิต
    2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน   30 หน่วยกิต
        2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   21 หน่วยกิต
        2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   9 หน่วยกิต
    2.2) วิชาเฉพาะด้าน   85 หน่วยกิต
        2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   79-85 หน่วยกิต
        - กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ   79 หน่วยกิต
        - กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ   85 หน่วยกิต
        2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (เฉพาะกลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(4) หมวดการฝึกงานและดูงาน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
(5) หมวดวิชาฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 9 วัน
    5.1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ   9 วัน
    5.2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ   88 วัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

X