รับสมัครบุคคลเข้ารับการรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

     ตามคำสั่งคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ ๒๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้างานของหน่วยงานในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยให้มีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน และเพื่อให้การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๔) และข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงออกประกาศให้รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

660424 IMS ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน