รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล จำนวน 1 อัตรา

     ด้วยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท / ปริญญาเอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

660519 IMS HR ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์