ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล)

     ตามประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังเอกสารแนบ

660525 IMS HR ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาวิทยาการเดินเรือฯ)