Nautical Science and Maritime Logistics

Science Program in

Nautical Science

มุ่งสร้างนักเดินเรือที่มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีภาวะผู้นำ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเรือ และบริษัทเอกชน ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

Science Program in

Maritime Transportation​

มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์การขนส่งทางทะเล ซึ่งครอบคลุมสหสาขาวิชา

Lecturers

Announcements & Activities

Portfolio

Download