ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ [ M02 ]

         มุ่งสร้างนักเดินเรือที่มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีภาวะผู้นำ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเรือ และบริษัทเอกชน ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล [ M04 ]

         มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์การขนส่งทางทะเล
ซึ่งครอบคลุมสหสาขาวิชา

หัวหน้าภาควิชา

10

ศลิษา วังทอง

ประธานหลักสูตร
วท.บ. วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการเดินเรือ
และโลจิสติกส์ทางทะเล
รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
การศึกษา
  • วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์ภายใน:665625

อีเมล:salisa.wang@ku.th

คณาจารย์ประจำภาควิชา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผลงานโดดเด่น

ดาวน์โหลดเอกสาร