ทัศนศึกษาที่ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Sriracha VTS) ท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือในรายวิชา 03521453 Watchkeeping Arrangements and Procedures นานาชาติ

ทัศนศึกษาที่ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Sriracha VTS) ท่าเรือแหลมฉบัง

โดยมี อาจารย์ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ศลิษา วังทองเป็นอาจารย์ผู้ประสานงาน