การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สู่การบูรณการในศตวรรษที่ 21

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นในด้านคุณลักษณะบัณฑิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ในบริบทความรู้และทักษะ ทั้งในรูปแบบ hard skill และ soft skill ของผู้ทำงานด้านพาณิชยนาวีที่จำเป็นในอนาคต โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำมาใช้ในการบูรณาการสู่คุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

       ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์, Hard Skill, Soft Skill)
       ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2

ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร


* 12. ท่านคิดว่าบัณฑิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ อยู่ในระดับใด

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา *

มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการคิดวิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง *

สามารถประยุกต์ใช้และวางแผน แก้ปัญหากิจกรรม ในศาสตร์ด้านพาณิชยนาวี *

มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม *

สามารถนำศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์ด้านพาณิชยนาวี *

สามารถนำแนวคิดเชิงพาณิชยนาวีไปใช้ในทางธุรกิจได้ *

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย *

มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา *

มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยนำหลักการที่เรียนมาใช้ในสถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์ และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม *

มีความเป็นผู้นำและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและมีความรับผิดชอบสูง *

* 13. ท่านคิดว่าคุณลักษณะของผู้ทำงานด้านพาณิชยนาวีที่จำเป็นในอนาคต (Hard Skills)

มีความเข้าใจด้านการคิดราคา ต้นทุน กำไร *

มีทักษะการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก
ให้เข้าใจได้ง่าย *

ทักษะด้านการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง *

ทักษะทั่วไปทางคอมพิวเตอร์อย่างเข้มข้น
เช่น Excel, Pivot table *

มีความรู้หลากหลาย เช่น Supply Chain, Multimodal, Logistics, Shipping, Nautical Science, Maritime Law, Cargo and Warehouse operation, Commodity, Trade *

มีความเข้าใจด้านเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจโลก
และภูมิรัฐศาสตร์ *

มีความเข้าใจ Technology และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Internet of Things : IoTs) *

มีความเข้าใจ Technology และใช้งานการขนส่งในรูปแบบ Autonomous หรือ Remote operation *

สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้ *

มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านธุรกิจ
และความปลอดภัย *

มีความรู้ด้านกฎหมายข้อบังคับ เช่น ศุลกากร การประกันภัย แรงงาน และสิ่งแวดล้อม *

สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม *

มีความรู้ทักษะด้านการตลาด *

มีความรู้ทักษะด้านการบริหารธุรกิจทั่วไป *

* 14. ท่านคิดว่าคุณลักษณะของผู้ทำงานด้านพาณิชยนาวีที่จำเป็นในอนาคต (Soft Skills)

ทักษะการเขียนรายงาน จัดระบบเอกสาร (ไทยและอังกฤษ) *

ทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ไทยและอังกฤษ) *

ทักษะการใช้ภาษาในการพูดที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
(ไทยและอังกฤษ) *

ทักษะการนำเสนอที่เฉียบแหลม (ไทยและอังกฤษ) *

มีความเข้าใจภาพรวมธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านพาณิชยนาวี *

ทักษะการเป็นนักเจรจาต่อรอง *

ทักษะการทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ *

ตอนที่ 3

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม