382940189_821390109994108_7370896132196900543_n

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดกิจกรรมนาวีปันสุข

Read More

383822277_819851456814640_692573912120288511_n

พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

imssrcku-featured-procurement

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

381150787_814577197342066_4092070475643846737_n

การประชุมระดมความเห็นเพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read More