แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. แบบประเมินนี้ ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อปรับปรุงพัฒนา
    แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต
  2. การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่มีผลกระทบต่อคะแนนหรือผลการเรียนของนิสิตแต่อย่างใด
  3. การตอบแบบประเมินขอให้นิสิตเลือกคำตอบ หรือเติมข้อความ ลงในช่องที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
       ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสำหรับการประเมิน
       ส่วนที่ 2 หัวข้อในการประเมิน
       ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการประเมิน


ส่วนที่ 2

หัวข้อในการประเมิน


ส่วนที่ 3

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม