slider-ku-imssrc-01
S__14983172
S__14983172
S__14983174
S__14983174
slider-ku-imssrc-01
S__14983172
S__14983174
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับคณะ

Play Video

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับ นาวาตรีอนุชิต ปั้นทอง
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับ นาวาตรีอนุชิต ปั้นทอง
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอังคณา ชุมเกื้อ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอังคณา ชุมเกื้อ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Centre for Coastal and Marine Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Centre for Coastal and Marine Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐปภัสษ์ เล่าเฮ้ย
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐปภัสษ์ เล่าเฮ้ย
previous arrow
next arrow

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการด้านการพาณิชยนาวีทั้งระบบ และเพื่อรองรับนโยบายเพิ่มเติมศักยภาพทางสมุททานุภาพและการพาณิชยนาวีของประเทศ รวมทั้งผลิตบุคลากรทางการพาณิชยนาวีเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งความต้องการบุคลากรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของการค้าทางทะเล โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ภายใต้วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาคน งานวิจัยและนวัตกรรม ของศาสตร์พาณิชยนาวีสู่สากล     เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

imssrcku-home-maps-crop2-edit2

เรามุ่งมั่น

เพื่อเป็นคณะทางพาณิชยนาวีชั้นนำ

ด้วยความร่วมมือ

กับสถาบันระดับนานาชาติ

  • University of Science and Technology, Beijing
  • Ningbo Institute of Materials Technology and
    Corroding Research Institute, China
  • Harbin Engineering University, China
  • Dalian Maritime University, China
  • Iron & Steel Research General Academy Qingdao Ocean Corroding Research Institute, China
  • Xiamen University, China
  • Centre of Maritime Health and Society, University of Southern Denmark
  • Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan

ภายใต้การรับรอง

ตามระบบมาตรฐาน

Logo-EDPEX
Logo-QA
Logo-ISO9001-2015

ปฏิทินกิจกรรม