หน่วยฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

บุคลากรและทีมงาน

21

ผศ.ดร. พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
การศึกษา
 • วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Ph.D. Electronics and Electrical Engineering, University of Southampton

โทรศัพท์ภายใน:665632

อีเมล:phansak.ia@ku.th

18

ผศ.ดร. ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน

ประธานหลักสูตร
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
การศึกษา
 • วศ.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์ภายใน:665620

อีเมล:chatchai.aiu@ku.th

10

นางสาว ศลิษา วังทอง

ประธานหลักสูตร
วท.บ. วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการเดินเรือ
และโลจิสติกส์ทางทะเล
รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
การศึกษา
 • วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์ภายใน:665625

อีเมล:salisa.wang@ku.th

39

นางสาว ณัฐปภัสษ์ เล่าเฮ้ย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
[ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต ]
การศึกษา
 • ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การตลาด) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์ภายใน:665202

อีเมล:supawadee.la@ku.th

44

นางสาว ฐิตารีย์ ศรีเทศ

นักวิชาการศึกษา (ฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร)
การศึกษา
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน:665212

อีเมล:napaporn.sri@ku.th

Untitled

นางสาว ปวีณา พุฒซ่อน

นักวิชาการศึกษา (หน่วยฝึกอบรมและประกาศนียบัตร)
การศึกษา
 • ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์ภายใน:665211

อีเมล:paveena.phu@ku.th

หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ข่าวประกาศ ฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

001

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

ภาพกิจกรรม

วิดีโอ

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาฝึกอบรม

รายงานประจำปี

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ