กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

วันที่ 4 -5 เมษายน 2567
ณ ห้องบรรยาย 100 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษารองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2566

โดยกิจกรรมในวันที่ 4 นั้นเป็นการบรรยายขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลจากกรมเจ้าท่า โดยนายนิรันดร์ นิรันดร ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ สังกัดกองมาตรฐานคนประจำเรือ ฝ่ายสอบความรู้ฯ และนายจักรวาล กนิษฐบุตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ สังกัดกองมาตรฐานคนประจำเรือ ฝ่ายสัญญาฯ

วันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นกิจกรรมบรรยายขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการติดตามการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล โดยหน่วยฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

และบรรยายเส้นทางในอาชีพพาณิชยนาวี โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า พี่เจน นายวัชรินทร์ เหลืองอ่อน IMC 03 – KU 68 / M02 ตำแหน่ง Chief Officer: Keyline (India) พี่แด๊กซ์ นายวัลลภ พงษ์ชะเกาะ IMC 03 – KU 68 / M02 ตำแหน่ง OAC Operator: Sapura Energy (Thailand) พี่เอม นายเกรียงไกร หัวรักกิจ IMC 04 – KU69 / M03 ตำแหน่ง Field specialists engineer: Burckahrdt compression พี่เฟิร์ส นายกฤษติฤกษ์ ประมวลทรัพย์ IMC 04 – KU 69 / M03 ตำแหน่ง Third Engineer: Precious Shipping พี่โฟล์ค นายณัฐนันท์ กาญจนวิสิษฐผล IMC 13 – KU78 / M02 ตำแหน่ง Cadet: Regional Container Lines และพี่ฟร็อก นายชลันธร อนังคณกุล IMC 13 – KU 78 / M03 ตำแหน่ง Cadet: Precious Shipping

รวมถึงกิจกรรมผูกข้อมืออวยพร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ อาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่