การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (IMO Model Course 1.14) ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

วันที่ 3-6 เมษายน 2567
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (IMO Model Course 1.14) ประจำปีการศึกษาที่ 2566 สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ และนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 1

โดยอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ ตึกคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรทิพย์ อ่อนเพชร พยาบาลวิชาชีพ เป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้
ทั้งนี้นิสิตทุกคนที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองจากกรมเจ้าท่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านคนประจำเรือในอนาคตต่อไป