พบปะบริษัทเรือและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

ในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตและตัวแทนคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

เข้าพบป่ะบริษัทเรือและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 ประกอบไปด้วย

           1. กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า
               พบตัวแทน นายโอฬาร เฮงเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ

           2. บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
               พบตัวแทน คุณเรืองรัตน์ ทองดีนอก กรรมการผู้จัดการ
               บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

           3. บริษัท เกรทเซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด
                พบตัวแทน กัปตัน พัฒนา ศรีรูน ตำแหน่ง Fleet Manager และทีมงานฝ่ายบุคคลประจำเรือ

           4. บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด
                พบตัวแทน กัปตันภัทรวรรธน์ มณีรัฐรุ่งเรือง ตำแหน่ง ผู้จัดการคนประจำเรือ และทีมงาน
                ฝ่ายบุคคลประจำเรือ

           5. บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
               พบตัวแทน กัปตันสรรพชัย โชติกล่อม ตำแหน่ง General Manager (Marine)

           6. บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
                พบตัวแทน กัปตันเสมือนเทพ ศรีบางทอง
                ตำแหน่ง ผู้จัดการคนประจำเรือ

           7. ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Seafdec)
               พบตัวแทน ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ตำแหน่ง เลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม