การฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (IMO Model Course 2.03) ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

วันที่ 7-10 เมษายน 2567

นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ และนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี ณ ตึกคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ฝึกภาคปฏิบัติ ณ แผนกป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
และได้รับเกียรติจาก นาวาตรีอนุชิต ปั้นทอง เป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้

ทั้งนี้นิสิตทุกคนที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองจากกรมเจ้าท่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านคนประจำเรือในอนาคตต่อไป