เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 รอบ QUOTAระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2565 – 29 มี.ค. 2565

⚓️คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 รอบ QUOTAระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2565 – 29 มี.ค. 2565

📍หลักสูตรระดับปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (M01/M07)- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ) (M02) – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) (M03/M09) – วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล) (M04)

📍คุณสมบัติของผู้สมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ที่กำหนด ยกเว้นสาขา M04 หรือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.สายอุสาหกรรม)หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.สายอุสาหกรรม) สาขาที่เกี่ยวข้องตามที่สาขาวิชากำหนด สำหรับ M01/M07 และ M03/M09 มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.25 และ 2.50 ตามที่สาขากำหนด)

📍เปิดรับในโครงการภาคตะวันออกและเขตพื้นที่ชื่อมโยง โครงการขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ 💻โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่https://www.mytcas.com📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 0 3835 4580-4 ต่อ 665202 , 081-9965748Website https://ims.src.ku.ac.thFacebook Faculty of International Maritime Studies