ทัศนศึกษาที่บริษัทโกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ทัศนศึกษาที่บริษัทโกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)

อาจารย์อรวรรณ โมกขะเวสและนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทโกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์)

โดยการเข้าทัศนศึกษาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชา 03523452-61 นวัตกรรมโลจิสติกส์ทางทะเล