เยี่ยมชม และฟังการบรรยายระบบปฏิบัติการแบบควบคุมระยะไกลที่ทันสมัยของท่าเรือ ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย)

วันที่ 27 กันยายน 2565
 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้พานิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาขนส่งทางทะเล จำนวน 58 คน เข้าเยี่ยมชม และฟังการบรรยายระบบปฏิบัติการแบบควบคุมระยะไกลที่ทันสมัยของท่าเรือ ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน Shipping and Port Marketing