ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วันที่ 26 มกราคม 2566
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต พงษ์ดวง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล และ อ.ศลิษา วังทอง หัวหน้าภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
 
ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. และ ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติของภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล และภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล