จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

163

ฉบับล่าสุด

Issue 163-173 (ม.ค. 2566)

 • ร่วมในพิธีวางแจกันดอกไม้ ในงาน “วันชูชาติ”
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 27 “สานต่อเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • กิจกรรม IMS ร่วมสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย
 • หารือความร่วมมือกับวิทยาสถานปัจเจกวิทยากัมพูชา (Institute of Technology of Cambodia) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
 • เข้าพบหน่วยงานเอกชน เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและส่งนิสิตเข้าฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และถือโอกาสสวัสดีดีปีใหม่ 2566
 • มหาวิทยาลัย da la salle university และ Institute of Technology of Cambodia เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 • คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าร่วมการทดสอบกิจกรรม “อาบป่า” ของคณะมนุษยศาสตร์
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
 • คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

ปี พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564