รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

imssrcku-featured-jobopportunities
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
imssrcku-featured-jobopportunities
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท / เอก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล จำนวน 1 อัตรา
imssrcku-featured-jobopportunities
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล จำนวน 1 อัตรา
imssrcku-featured-jobopportunities
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา
imssrcku-featured-jobcandidates
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
imssrcku-featured-jobopportunities
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
imssrcku-featured-jobpass
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร
imssrcku-featured-jobpass
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
imssrcku-featured-jobpass
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
imssrcku-featured-jobopportunities
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา
imssrcku-featured-jobcandidates
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร
imssrcku-featured-jobcandidates
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์