คำถามพบบ่อย (FAQ)

ติดต่อได้ที่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทร. 03-835-4580

E-mail : imsedupetition2021@gmail.com

งานการศึกษา โทรศัพท์ : 081-9965748 (AIS)

งานกิจการนิสิตและฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์ : 065-7265264 (AIS)