ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลงานวิจัยบุคลากร

ข้อมูลล่าสุด 26/06/2567

โครงงานนิสิต

ชื่อโครงงาน : CNC Hot Wire Foam Cutter

ชื่อโครงงาน : Underwater jet drive

ชื่อโครงงาน : Unmanned Surface Vehicle

ชื่อโครงงาน : Voith Schneider Propulsion System

ชื่อโครงงาน : Active Control Hydrofoil
Boat

ทรัพย์สินทางปัญญา