แบบฟอร์มรับเรื่อง

การรายงานตัว / ขอเลื่อน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2565 เป็นปีการศึกษา 2566

  • ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด และพิมพ์คำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน <ดาวน์โหลด>
  • ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลและส่งเอกสารคำร้องในแบบฟอร์มด้านล่างนี้