หน่วยพัฒนานิสิต

บุคลากรและทีมงาน

21

ผศ.ดร. พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
การศึกษา
  • วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Ph.D. Electronics and Electrical Engineering, University of Southampton

โทรศัพท์ภายใน:665632

อีเมล:phansak.ia@ku.th

5343x

นาย ธนพล ทองอยู่

นักวิชาการศึกษา (หน่วยพัฒนานิสิต)
การศึกษา
  • บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน:665206

อีเมล:tanapon.thon@ku.th

28

นาง เมธิสารี เกลื่อนเมฆ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
  • ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การบัญชี) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท์ภายใน:665101

อีเมล:matisa.k@ku.th

ระเบียบและข้อบังคับ