หน่วยวิจัยและนวัตกรรม

โครงการวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
วิทยาเขตศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา ทุกภาควิชา

 • การพัฒนาเรือไฟฟ้าไร้คนขับเพื่อการสำรวจทำแผนที่ความลึกในแม่น้ำและบริเวณชายฝั่งทะเล – หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)
 • การพัฒนาระบบควบคุมความเร็วและการหันเลี้ยวของเรือยอร์ชไฟฟ้า – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานเชื่อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตของ บริษัท เอส.พี. เมทัลพาร์ท จำกัด – สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • – โครงการจ้างเหมาร่วมพัฒนางานทุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบ Oscillating Water Column ขนาด 100 วัตต์ (Proof of Concept) – บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • – โครงการการศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีกังหันน้ำแบบความเร็วไม่คงที่ขนาดเล็กสำหรับ กรณีศึกษาเขื่อนแก่งกระจาน – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)
 • – โครงการการศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีกังหันน้ำแบบความเร็วไม่คงที่ขนาดเล็กสำหรับ กรณีศึกษาเขื่อนแก่งกระจาน – หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค)

วัตถุประสงค์ของฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

1

ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯ พัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนและรับผิดชอบงานด้านพัฒนาวิชาการ

2

ออกระเบียบเพื่อการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยให้กับบุคลากรในคณะฯ

3

พิจารณาผลงานตีพิมพ์หรือผงานทางวิชาการของบุคลากรในคณะ เพื่อการเบิกเงินอุดหนุนฯ

4

รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน

 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
 2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยหรือแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ฐานข้อมูลงานวิจัย
 3. จัดตั้งกลุ่มวิจัย และวางโครงสร้างของกลุ่มวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยให้กับบุคลากรในคณะฯ
 4. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถให้บุคลากรในคณะด้านงานวิจัย
 5. จัด/ร่วมจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
 6. ผลักดันวารสารของคณะ Maritime Technology Research (MTR) เข้าสู่ฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) และเข้าสู่ฐานข้อมูลของ SCOPUS ตามลำดับ

ด้านกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวัย

 1. กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
 2. กำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มวิจัย
 3. กำหนดระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยง
 4. กำหนดระเบียบว่าด้วยทุนพัฒนาอาจารย์ของคณะฯ (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาวิชาการ)

ด้านรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ

 1. รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการ, โครงงานวิจัย, สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร, H-index ของบคลากรในคณะฯ
 2. จัดทำฐานข้อมูล จากข้อที่ 1. ประชาสัมพันธ์ลงใน Website ของคณะฯ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

ที่อยู่ติดต่อ

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม – คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230