วท.บ. วิทยาศาสตร์การเดินเรือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Nautical Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)

ชื่อย่อ

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)

ชื่อเต็ม

Bachelor of Science (Nautical Science)

ชื่อย่อ

B.S. (Nautical Science)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 65

ตัวอย่างแผนการเรียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
  2. นายท่างานด้านการจัดการท่าเรือ
  3. ผู้ตรวจเรือ ผู้ตรวจชั้นเรือ
  4. พนักงานระบบความปลอดภัยทางเรือและท่าเรือ
  5. เจ้าพนักงานวิทยุ ประจำสถานีสื่อสาร VTS, VTIS
  6. พนักงานกรมเจ้าท่า
  7. เจ้าพนักงานนำร่อง
  8. ที่ปรึกษาด้านการพาณิชยนาวี
  9. ธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

ที่ตาราง เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดู
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   13 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ   113 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(4) หมวดวิชาฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 67 วัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

X