วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in Marine Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

ชื่อย่อ

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

ชื่อเต็ม

Bachelor of Engineering (Marine Engineering)

ชื่อย่อ

B.Eng. (Marine Engineering)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 65

ตัวอย่างแผนการเรียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นายประจำเรือฝ่ายห้องเครื่อง (ต้นกลเรือ)
  2. วิศวกรเครื่องกล
  3. อาชีพอิสระด้านวิศวกรรมเครื่องกล/เครื่องกลเรือ
  4. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
  5. ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
  6. นักวิจัย ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

ที่ตาราง เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดู
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
    1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
    1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
    2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน   30 หน่วยกิต
        2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   21 หน่วยกิต
        2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   9 หน่วยกิต
    2.2) วิชาเฉพาะด้าน   84 หน่วยกิต
        2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   78 หน่วยกิต
        2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(4) หมวดการฝึกงานและดูงาน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
(5) หมวดวิชาฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 24 วัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร