เกี่ยวกับคณะ

การก่อตั้งคณะ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชยนาวีทั้งระบบและเพื่อรองรับนโยบายเพิ่มเติมศักยภาพทางสมุทานุภาพ และการพาณิชยนาวีของประเทศ รวมทั้งผลิตบุคลากรทางการพาณิชยนาวีเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งความต้องการบุคลากรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของการค้าทางทะเล โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใช้ชื่อแรกเริ่มว่า สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ” และต่อมา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี จึงได้ดำเนินการสืบเนื่องดังนี้

Timeline จากอดีตสู่ปัจจุบัน

พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
จิตต์ ณ นคร


ผู้ก่อตั้ง

ปี พ.ศ. 2543

 • เริ่มก่อตั้ง โครงการสถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ
 • จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

ปี พ.ศ. 2544

 • ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
  วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
  วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  โดยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ปี พ.ศ. 2545

 • ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2545 และมติการประชุมของคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ให้จัดตั้ง สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2549

 • สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศให้สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีฐานะเทียบเท่าคณะสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2549
 • เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 • ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  แยกแขนงวิชา
       - วิศวกรรมต่อเรือ
       - วิศวกรรมนอกฝั่ง
         (Offshore Engineering)
       - วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
         (ปฏิบัติงานบนเรือ)

ปี พ.ศ. 2555

 • ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

ปี พ.ศ. 2557

 • เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
 • ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557

ปี พ.ศ. 2560

 • ปรับปรุงหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)
  แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา
  - วิศวกรรมต่อเรือ
  - วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
 • ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)

ปี พ.ศ. 2561

 • ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (การขนส่งทางทะเล)

ปี พ.ศ. 2565

 • ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)
 • ปรับปรุงหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์)
 • ปรับปรุงหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม
ด้านพาณิชยนาวีแบบครบวงจร

ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบาย ในระยะเวลา 4 ปี ได้แก่

ด้านการศึกษา

มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพาณิชยนาวี อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จัดหาอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงสาขาให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ สนับสนุนแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการบูรณาการหน่วยงานตามกลุ่มสาขาของสภามหาวิทยาลัย

ด้านการวิจัย

ส่งเสริมการวิจัยด้านการพาณิชยนาวีและนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาบูรณาการด้านการเรียนการสอน สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการในระดับนานาชาติ สนับสนุนให้อาจารย์จดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติด้านพาณิชนาวีเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ แสวงหาแหล่งทุนและเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการพาณิชยนาวี สนับสนุนแนวทางการบูรณาการด้านการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการบูรณาการหน่วยงานตามกลุ่มสาขาของสภามหาวิทยาลัย

ด้านการบริการวิชาการ

ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านการพาณิชยนาวี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการวิชาการของคณะให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ สนับสนุนแนวทางการบูรณาการด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการบูรณาการหน่วยงานตามกลุ่มสาขาของสภามหาวิทยาลัย

ด้านการบริหารจัดการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองตามสายงาน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สนับสนุนแนวทางการบูรณาการด้านการบริหารจัดการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการบูรณาการหน่วยงานตามกลุ่มสาขาของสภามหาวิทยาลัย

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัยและมีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

พันธกิจคณะ

 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโลจิสติกส์ทางทะเล ที่มีคุณภาพในระดับสากล
 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ทางทะเลที่มีความเป็นเลิศในระดับโลก
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ
 4. อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม
 5. บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล ระบบงานชัดเจน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

พันธกิจมหาวิทยาลัย

 1. มุ่งสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อพัฒนาชุมชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และภาคธุรกิจการเกษตร ในภูมิภาคตะวันออก
 2. พัฒนาการดาเนินงานตามภารกิจ ด้านการเรียนการสอน และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาเขตให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในภูมิภาคตะวันออก

วิสัยทัศน์​

เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม
ด้านพาณิชยนาวีแบบครบวงจร

อัตลักษณ์

ใส่ใจ มีวินัยรับผิดชอบ รอบรู้เป็นสากล
พากเพียร เรียนเป็นเลิศ (MARINE)

ปรัชญาปณิธาน

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้
ระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปใช้พัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทย

ค่านิยมองค์กร

               คณะพาณิชยนาวีนานาชาติมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานการศึกษาด้านพาณิชยนาวี ในระดับมาตรฐาน สากลคณะพาณิชยนาวีนานาชาติจึงได้กำหนดค่านิยมองค์กรขึ้น โดยใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษของคณะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ KUIMS เป็นสัญลักษณ์ โดยอักษรดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้คือ

K = Knowledge
หมายถึง มีองค์ความรู้
U = Universal Standard หมายถึง มาตรฐานสากล
I = Internationalization
หมายถึง การเชื่อมโยงเครื่องข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ
M = Mastery หมายถึง มีความเชี่ยวชาญ
S = Social Responsibility for Sustainable Development หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์และเป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570