ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ

คณบดี

49

ผศ.ดร. ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

คณบดี  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
การศึกษา
  • วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Ph.D. Civil Engineering and Environment, University of Southampton

โทรศัพท์ภายใน:665611

อีเมล์:sarinya.san@ku.th

ที่ปรึกษาคณบดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะผู้บริหาร