โครงสร้างคณะ

โครงสร้างคณะ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการบริหารจัดการด้านบริหารงานทั่วไปเป็นลักษณะรวมศูนย์ มีการติดต่อประสานงานภายใต้ “สำนักงานเลขานุการ” ส่วนงานด้านการบริหารการศึกษาเป็นการบริหารจัดการแบบ “ภาควิชา” ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวได้รับการอนุมัติปรับโครงสร้าง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์การเรียนการสอน

อาคารศูนย์วิจัยพัฒนาการต่อเรือวิศวกรรมทางทะเล และวิทยาการเดินเรือ

ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของคณะฯ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งภายในอาคารมีทั้งหมด 7 ชั้น แบ่งเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั้งหมดจำนวน 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น 4 ชั้น 5 และ ชั้น 6 รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นิสิตในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของนิสิต

ด้านเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ที่สำคัญ ประกอบด้วยครุภัณฑ์และซอฟแวร์ด้านปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย นอกจากนี้ยังมีสินทรัพย์เฉพาะทางด้านพาณิชย์นาวี โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์นาวี   ซึ่งมีอาจารย์และนิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในการค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ การให้บริการจะครอบคลุมการให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชนภายใต้การดำเนินงานของคณะฯ ตามรายการดังต่อไปนี้