แบบสอบถาม

การศึกษาประเมินความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติในบริบทความรู้และทักษะของงาน
ด้านการขนส่งทางทะเลในอนาคต

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ในบริบทความรู้และทักษะของงานด้านการขนส่งทางทะเลในอนาคต โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง และดำเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ทางทะเลและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา และใช้ประกอบการตรวจวิพากษ์หลักสูตรที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนตอบโจทย์ตลาดแรงงานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียนต่อไป

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
       ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
       ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การศึกษาประเมินความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติในบริบทความรู้และทักษะของงาน ด้านการขนส่งทางทะเลในอนาคต

ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2

ความคิดเห็นในด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร


* 12. ท่านคิดว่าบัณฑิตในสาขาด้านโลจิสติกส์ทางทะเล ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับใด

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา *

มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการคิดวิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีด้านโลจิสติกส์ *

สามารถประยุกต์ใช้และการวางแผน แก้ปัญหากิจกรรม ในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน *

มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม *

สามารถนำศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับโลจิสติกส์ *

สามารถนำแนวคิดเชิงโลจิสติกส์ไปใช้ในทางธุรกิจได้ *

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย *

มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา *

มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยนำหลักการที่เรียนมาใช้ในสถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์ และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม *

มีความเป็นผู้นำและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและมีความรับผิดชอบสูง *

* 13. ท่านคิดว่าคุณลักษณะของผู้ทำงานด้านการขนส่งและการขนส่งทางทะเลที่จำเป็นในอนาคต (Hard Skills)

มีความเข้าใจด้านการคิดราคา ต้นทุน กำไร *

มีทักษะการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก
ให้เข้าใจได้ง่าย *

ทักษะด้านการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ด้านการขนส่ง *

ทักษะทั่วไปทางคอมพิวเตอร์อย่างเข้มข้น
เช่น Excel, Pivot table *

มีความรู้หลากหลาย เช่น Supply Chain, Multimodal, Logistics, Shipping, Nautical Science, Maritime Law, Cargo and Warehouse operation, Commodity, Trade *

มีความเข้าใจด้านเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจโลก
และภูมิรัฐศาสตร์ *

มีความเข้าใจ Technology และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Internet of Things : IoTs) *

มีความเข้าใจ Technology และใช้งานการขนส่งในรูปแบบ Autonomous หรือ Remote operation *

สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้ *

มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านธุรกิจ
และความปลอดภัย *

มีความรู้ด้านกฎหมายข้อบังคับ เช่น ศุลกากร การประกันภัย แรงงาน และสิ่งแวดล้อม *

สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม *

มีความรู้ทักษะด้านการตลาด *

มีความรู้ทักษะด้านการบริหารธุรกิจทั่วไป *

* 14. ท่านคิดว่าคุณลักษณะของผู้ทำงานด้านการขนส่งและการขนส่งทางทะเลที่จำเป็นในอนาคต (Soft Skills)

ทักษะการเขียนรายงาน จัดระบบเอกสาร (ไทยและอังกฤษ) *

ทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ไทยและอังกฤษ) *

ทักษะการใช้ภาษาในการพูดที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
(ไทยและอังกฤษ) *

ทักษะการนำเสนอที่เฉียบแหลม (ไทยและอังกฤษ) *

มีความเข้าใจภาพรวมธุรกิจ *

ทักษะการเป็นนักเจรจาต่อรอง *

ทักษะการทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ *

* 15. ท่านคิดว่ารายวิชาดังต่อไปนี้มีความสำคัญในระดับใด

ตอนที่ 3

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม