แบบสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม IMS Camp 2023

แบบสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม IMS Camp 2023

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม IMS Camp 2023
จัดโดย คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เพื่อการติดต่อและจัดส่งข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

แบบสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม IMS Camp 2023