โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร
การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ อาจจะถูกยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายด้านการป้องกันการแพร่ของโรคระบาดและสุขอนามัยของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

 

โครงการแลกเปลี่ยนภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 ณ Niigata University

มี 2 ประเภท ดังนี้

 1. Course A สำหรับนิสิตที่ต้องการเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น และต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง
 2. Course B (Niigata University Special Online Program for Japanese Language Learners)  สำหรับนิสิตที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและต้องการเพิ่มพูนทักษะในด้านความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์และไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ  1-2 ภาคการศึกษา

1 ภาคการศึกษา :  เมษายน 2565 – สิงหาคม 2565 หรือ

2 ภาคการศึกษา :  เมษายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการรับสมัคร สมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> หนังสือประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Application Guideline [English / Japanese]
-> Information
    - Course offerings for the first (spring) semester of 2021
    - Course offerings for the second (fall) semester of 2021 (Updated Sep. 29, 2021)
    - For other courses please search for syllabus.
  - Japanese Language Program
 -> Academic Calendar  EnglishJapanese (Academic Year 2021)

Course A

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตรสำหรับนิสิตที่ต้องการเรียนแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่สัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งโอกาสในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรงตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่

 

Search syllabus: http://syllabus.niigata-u.ac.jp/

Subjects taught in foreign language (English or Chinese): https://www.niigata-u.ac.jp/en/study/exchange/

คณะที่เปิดสอน
 1. Faculty of Agriculture
 2. Faculty of Education
 3. Faculty of Dentistry
 4. Faculty of Economics
 5. Faculty of Law
 6. Faculty of Engineering
 7. Faculty of Science
 8. Faculty of Humanities
 9. Faculty of Medicine
 10. School of Health Sciences, Faculty of Medicine
 11. College of creative Studies
ระยะเวลาโครงการ1 ภาคการศึกษา : เมษายน 2565 – สิงหาคม 2565 หรือ2 ภาคการศึกษา : เมษายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566
ภาษาที่ใช้สอนภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 2. มีผลการเรียนสะสม (GPA.) ของ 2 ภาคการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระดับคะแนนเต็ม 3.00 ตามการคำนวณผลการเรียนของระบบ JASSO (ดูวิธีการคำนวณจากตาราง JASSO GPA. Calculation ในใบสมัคร)
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
 4. มีความสามารถในทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
 6. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที หลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนแล้ว
เอกสารประกอบการสมัครผู้สมัครต้องยื่นเอกสารตามรายการต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
 2. ใบสมัคร Application Form for the Program for Incoming Exchange Students Spring 2022 กรอกด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงชัดเจน [PDF / Word]
 3. Academic Transcript จำนวน 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 4. หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 5. สำเนาพาสปอร์ต
 6. Health Examination Certificate (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ [PDF])
 7. Application for a Certificate of Eligibility for Entry into Japan (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ [Excel])
 8. เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน (ออกเป็นภาษาอังกฤษ) แบ่งเป็น 2 กรณี

8.1 กรณีผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง ยื่นเอกสาร  1 รายการ ดังนี้

8.1.1 เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Balance Certificate)

8.2 กรณีผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยื่นเอกสาร  4 รายการ ดังนี้

8.2.1 เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Balance Certificate)
8.2.2 เอกสารรับรองเงินเดือน/รายได้ (Income Certificate)
8.2.3 เอกสารรับรองการทำงาน (Employment Certificate)
8.2.4 เอกสารรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (Financial Support Statement) (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ [PDF])

 1. รูปถ่ายหน้าตรงคมชัด ขนาด 3 ซม. × 4 ซม. จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
 2. ผลทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT และหรือภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC) (ถ้ามี)

 หมายเหตุ

นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการกรอกใบสมัครทางออนไลน์ต่อไป

ค่าใช้จ่ายนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Niigata University แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 25,000 – 32,000 บาท/ เดือน
ที่พักหอพักภายในมหาวิทยาลัย หรือ หอพักภายนอกที่รับรองโดย Niigata University ราคาประมาณ 4,000-7,000 บาท/เดือน
กำหนดการรับสมัครสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 

Course B (Niigata University Special Online Program for Japanese Language Learners) 

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตรสำหรับนิสิตที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและต้องการเพิ่มพูนทักษะในด้านความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์และไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรที่เปิดสอน N
ระยะเวลาโครงการ1 ภาคการศึกษา : เมษายน 2565 – สิงหาคม 2565
ภาษาที่ใช้สอนภาษาญี่ปุ่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป
 2. มีความสามารถในทักษะทางภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย ระดับ JLPT N4
 3. ต้องสามารถศึกษาในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
 4. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เอกสารประกอบการสมัครผู้สมัครต้องยื่นเอกสารตามรายการต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
 2. ใบสมัคร Application Form for the Program for Incoming Exchange Students Spring 2022 กรอกด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงชัดเจน [PDF / Word]
 3. Academic Transcript จำนวน 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา)
 4. Certificate of Enrollment หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา
 5. ผลทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT

หมายเหตุ

นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการกรอกใบสมัครทางออนไลน์ต่อไป

ค่าใช้จ่ายนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าตำราเรียนด้วยตนเอง
กำหนดการรับสมัครสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564