คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 รอบ PORTFOLIO

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 รอบ PORTFOLIOระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 2564 – 14 ม.ค. 2565หลักสูตรระดับปริญญาตรี ( รวม 179 คน)- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ จำนวน 40 คน-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 32 คน- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ) จำนวน 37 คน- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล) จำนวน 70 คนคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้องตามที่สาขาวิชากำหนด มีแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) เป็นต้น โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://qa.src.ku.ac.th/Admissionติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 0 3835 4580-4 ต่อ 665202 , 081-9965748เว็บไซท์ https://ims.src.ku.ac.th

Facebook Faculty of International Maritime Studies