Online Summer Program in Shizuoka University 2022

Online Summer Program in Shizuoka University 2022

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากนานาประเทศและนักศึกษาจาก Shizuoka University ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อหลัก “Intercultural Society” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ SDGs อาทิเช่น เชื้อชาติ ภาษา การศึกษา ความเสมอภาคระหว่างเพศ สวัสดิภาพ และความยากจน ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) รวมทั้งผู้เรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กัน 

กำหนดการเรียน   

ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 – 14.30 น. (เวลาประเทศไทย)                                 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังไม่สำเร็จการศึกษาระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม

2. มีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3-N2 เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดความคิดได้

3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

*** นิสิตที่เข้าร่วมโครงการครบทุกกิจกรรมที่กำหนดจะได้รับ ***

Certificate จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น


เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ใบสมัครโครงการ Online Summer Program in Shizuoka University 2022 (ให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)

2. สำเนาผลทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT

3. Transcript 

กำหนดการรับสมัคร     สมัครผ่านคณะพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Online Summer Course in Shizuoka University in 2022.pdf

ประชาสัมพันธ์ ShizuokaUSummer 2022_TH.pdf

ใบสมัคร Online Summer Program ShizuokaU 2022.doc