โครงการนำร่องศึกษาการเดินเรือไฟฟ้าเพื่อสาธารณะและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ท่าเรือ CAT ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นำเรือไฟฟ้าโดยสาร “กฟผ. ชลพัฒน์ 1” ซึ่งเป็นเรือโดยสารไฟฟ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก กฟผ. “โครงการนำร่องศึกษาการเดินเรือไฟฟ้าเพื่อสาธารณะและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ” หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 
โดย รองศาสตราจารย์ยอดชาย เตียเปิ้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคคลสำคัญของกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย คณะ United States Deputy Secretary of Energy และคณะ 17 ท่าน บุคคลากรกระทรวงพลังงาน 3 ท่าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ท่าน กระทรวงการต่างประเทศ 2 ท่าน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2 ท่าน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ท่าน พนังงาน กฟผ. จำนวน 6 ท่าน และ ทีมงานนักวิจัย คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 2 ท่าน ลงเรือโดยสารไฟฟ้า “กฟผ. ชลพัฒน์ 1” บริเวณท่าเรือ CAT ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาชมความงดงามพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใยยามค่ำคืน ในบรรยากาศที่ปราศจากเสียงเครื่องยนต์รบกวน และไม่ปล่อยมลภาวะไอเสีย สามารถสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน