โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 27 กรกฎาคม , 15 , 25 และ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 100 ชั้น 3 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรวิทยาเขตศรีราชา มาเป็นวิทยากรบรรยาย
 
สำหรับโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและจัดทำแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566