ประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีอีซี”

คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ได้จัดการประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีอีซี”
โดย นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมเสม็ด โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เครือข่าย EEC NETs
 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รองศาสตราจารย์ยอดชาย เตียเปิ้น และนางสาวเนตรนภางค์ ทรัพย์เจริญ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
 
โดย รองศาสตราจารย์ยอดชาย เตียเปิ้น ประธานคณะทำงานศูนย์เครือข่ายพาณิชยนาวีในพื้นที่อีอีซี ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ายพาณิชยนาวีในพื้นที่อีอีซี (ENMATE) ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน และนำเสนอแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566 โดย นายอภิชาต ทองอยู่ ประธาน EEC HDC ได้เสนอแนะให้ ศูนย์เครือข่ายพาณิชยนาวีในพื้นที่อีอีซี ร่วมสนับสนุนในเชิงวิชาการด้านการบริหารจัดการเรือสำราญและการใช้พื้นที่ชายหาดพัทยาเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับเมืองพัทยาในอนาคต