การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) และ National Water Research Institute of Malaysia (NAHRIM)

วันที่ 18-22 กันยายน 2565
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต, รองศาสตราจารย์เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์อรวรรณ โมกขะเวส รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ และคณะ
 
เดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการกับ UMT ได้แก่ Insitute of Oceanography and Environment (INOS), Faculty of Science and Marine Environment, Faculty of Maritime Studies (FPM), Malasian Maritime Logistics and Transport Centre (MaLTrac) และ NAHRIM
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านพาณิชยนาวีระหว่างประเทศ การทำความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรในการทำงานวิจัยระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาความเป็นพันธมิตรในวารสารนานาชาติของทั้งสองสถาบัน
 
นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมระบบจำลองสะพานเดินเรือของ Nautical Science Lab และเรือสำรวจ RV Discovery ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน และการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยทางทะเลด้วย