ให้การต้อนรับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 ตุลาคม 2565
 
คณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ให้การต้อนรับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางทะเล กับทางคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยมีแผนกวิจัยและพัฒนา รวมถึง ผู้ดูแลท่าเรือของทางบริษัท ไออาร์พีซี เข้าศึกษาดูงาน
 
โดยทางคณะฯ ได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ และแนะนำเครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในคณะฯ ทั้งนี้ ได้มีการร่วมประชุมหารือ ถึงความต้องการที่จะสร้างความร่วมมือกันในทางด้านงานวิจัยในอนาคต