การประชุม “National Workshop on Sustainable Maritime and Port Connectivity for Resilient and Efficient Supply Chains”

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต และอาจารย์
ธรรมวรรณ พรรณพิจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร เข้าร่วมการประชุม
“National Workshop on Sustainable Maritime and Port Connectivity for Resilient and Efficient Supply Chains” จัดโดย United Nations ESCAP ณ อาคารที่ทำการท่าเรือแห่งประเทศไทย