โครงการเพื่อทะเลเพื่อชีวิต (For Sea For Life)

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
 
สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติได้นำตัวแทนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล
โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาด รวมถึงทัศนศึกษา ในหัวข้อ “การดูแลและวิธีการอนุรักษ์สัตว์
รวมถึงยังได้ร่วมกันปล่อยสัตว์ทะเลกลับสู่ธรรมชาติ

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากเพจ : สโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ