โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ประจำปีการศึกษา 2565 นอกสถานที่

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
ณ ฉัตรนิภา บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ประจำปีการศึกษา 2565 นอกสถานที่ ให้กับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (M02) และ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (M03) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตให้เกียรติเข้าร่วม กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นิสิตดังกล่าว
 
โดยได้จัดให้มีการบรรยายวิธีการ ขั้นตอนและการบันทึกข้อมูล ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ในการลงฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล โดยคณะกรรมการฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร รวมไปถึงการบรรยายประสบการณ์การทำงานและให้แง่คิดต่าง ๆ ในการลงฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล โดยศิษย์เก่า จำนวน 5 ท่าน ประกอบไปด้วย นายจิตติ จิรหฤทัย ตำแหน่งต้นเรือ และนายเจนณรงค์ คลอดศรีเพ็ง ตำแหน่งนักเรือฝึกฝ่ายเดินเรือ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ชาญชัย แสงโสม ตำแหน่งช่างกลเรือที่สี่ นายประวิทย์ เหล็กดี ตำแหน่งต้นเรือ และนายธนวัฒน์ สงเคราะห์ ตำแหน่งนักเรียนฝึกฝ่ายห้องเครื่อง บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 
พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการผูกข้อมือรับขวัญ และให้กำลังใจนิสิต เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่การลงฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล โดยคณาจารย์ รุ่นพี่ศิษย์เก่าและคณะกรรมการฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตรของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ภายใต้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น