จัดสอบ Marlins Test ให้แก่นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 4

วันที่ 23 เมษายน 2566
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ร่วมกับทางโรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ จัดสอบ Marlins Test ให้แก่นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 4 ที่มีความสนใจเข้าสอบ เพื่อใช้วัดระดับความเข้าใจ และความสามารถในการฟัง อ่าน การใช้ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นไปที่ทางความรู้เกี่ยวกับเรือรวมถึงการเดืนเรือ
โดยการสอบ Marlins Test คือ จะได้รับ Marlins Test Certificate เพื่อใช้เป็นตัวประเมินในการสมัครงาน อีกทั้งยังช่วยวัดความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาจุดอ่อนของผู้สอบให้มีประสิทธิภาพที่มีผลต่อการทำงานในอนาคต
โดย Marlins Test ถือเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นต่อผู้ที่ทำงานบนเรือ โดยอ้างอิงจาก STCW Convention