โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรือเบื้องต้น และเครื่องกลเรือพื้นฐาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Seafedec)
 
ฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตภณ ธนกิจกร อาจารย์ประจำคณะฯ ตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรือเบื้องต้น และเครื่องกลเรือพื้นฐาน ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Seafedec) โดยมีคุณสุทธิพงศ์ ธนสารสาคร หัวหน้ากองฝึกอบรมและสนับสนุนงานวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดงานดังกล่าว
 
โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ) ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมดูงาน ฝึกงาน สร้างความเข้าใจในระบบเรือ และเพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติงานกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการนำเรือหรือเครื่องยนต์เรือได้ ตลอดจนเพื่อให้นิสิตมีความอดทนต่อการทำงาน และตระหนักถึงการปฏิบัติงานบนเรืออย่างปลอดภัย