ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “Blue Economy : for Thailand Sustainable Development”

งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน
กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 24

ภายใต้หัวข้อ “Blue Economy : for Thailand Sustainable Development”

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ และอาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร

  • ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Blue Economy : for Thailand Sustainable Development
    โดย ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
  • การเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “Blue Economy : for Thailand Sustainable Development” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 4 สถาบัน
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ บทบาท หน้าที่ และความท้าทายต่อแนวคิด “Blue Economy” ของนิสิต นักศึกษา จากทั้ง 4 สถาบัน

รับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง https://www.4institute.navy.mi.th/index.html

70862