ผู้เข้าร่วมโครงการ “วิศวดงตาลประสานพลัง” เยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ณ อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต พงษ์ดวง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล และ อาจารย์วรวุฒิ โป๊ะมาประธานหลักสูตร วท.บ. การขนส่งทางทะเล ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ “วิศวดงตาลประสานพลัง” จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต ในการเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

โดยได้เข้าเยี่ยชม ศูนย์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในเขตอีอีซี (EEC NETs) ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือของทางคณะ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก