คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดกิจกรรมนาวีปันสุข

วันที่ 30 กันยายน 2566
ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

จัดกิจกรรมนาวีปันสุข โดยได้รวบรวม รับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา และสมทบทุนอุปกรณ์การเรียน กีฬา และเครื่องใช้ที่จำเป็น นำไปมอบให้ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี